بــه چــادرت میخنــدنــد...
بــه تــاج بنـــدگـــی ات طعنـــه میــزننـد ...
مبـــادا دلســـرد شـــوی بـانـــو ...
هیـــزم بــرای آتــــش غـــُربــت زهــــرا نبـــاش ...
کــه ایـــن روزهـــا فـــاطمــه خیلــــی غـــریــــب اســـت ...