خداوندا!...

همه ی دعاهایی که خوبان درگاهت ومقربین درگذشته کرده اند

همه ی دعاهایی که پرهیزگاران و مقربین در زمان حال می کنند

همه ی دعاهایی که متقین و مقربین در آینده خواهند کرد

را برای ما نیز قرار بده

الهی آمین...

التماس دعا دوستان