امروزبه مطلبی برخوردم که هیچ جوابی براش نداشت!

روز قیامت از ما نمی پرسن وقتی سر امام حسین رو

می بریدن شما

کجا بودی !

نمی پرسن وقتی خانوم زینب رو به اسارت می بردن

چه می کردی؟

اما ....

حتما به من و شما می گن : امام زمان غریب بود ، تنها

بود ، تو چیکارمی کردی؟!!

خدایی من که جوابی ندارم !

هیچ جوابی !!!

شما چی ؟

 جوابی دارید؟