دوستان آیا موافقید علاوه بر قرآنی که هر روز

میخونیم یک ختم قرآن دسته جمعیداشته

باشیم؟؟!!

لطفا جز مورد نظر رو برای بنده بنویسید