آواز خدا همیشه در گوش دل است

کو دل که دهد گوش به آواز خدا