دلم هوایی شد..بیاید دعا کنیم

خدایا!...

خدایا!در این ایام نصیبمون کن..

الهی آمین