ماهواره با زنان ما چه کرد؟؟؟

آیا این ها از امت رسول خدایند که این گونه لغظیدند؟؟؟

مهدی جان بیا نجاتمان ده آقا..