کجایید ای شهیدان خدایی..!!

کجایید که قدردانی مردم قدرناشناسمون رو ببینید..!!

اجرکم عند الله