کاش میدانستم دلیل بدحجابی دختران چیست؟!

آیا باور ندارند جهنم را؟!

آیا طالب نیستند بهشت را؟!

از چه روی اینگونه وقیح شدند!!!