خدایا باران بباران و پاکم کن

تورابه سرخی این گل قسم مرا ببخش

همچون سرخی خون گل شش ماهه حسین (ع)