دوستان گرامی اگر برای شرکت در ختم قرآن موافق هستید..جزء دلخواه رو در قسمت نظرات بنویسید

 مهلت خواندن یک جزء:یک هفته