چقدر جفت بودن زیباست

البته هر چیزی ک خداوند برامون مقدر کرده زیباست

کافیه زیبا بنگری