بهتره بگم چقدر از ماه شعبان توشه جمع کردی؟؟؟!!!

 عمر کوتاهه