چون باز سفید در شکاریم همه

با نفس و هوای نفس یاریم همه

گر پرده ز روی کارها برگیرند

معلوم شود که در چه کاریم همه