خدایا خسته ام ،

 از بد بودن هایم ...

 از اینهمه تظاهر به خوب بودن هایی که نیستم

 از آفرینش کوهها و آسمانها و هستی که

سخت تر نیست ...

 خوبم کن ؛

 فقط همین