یوسف میدانست تمام در ها بسته هستند

اما به خاطر خدا

به سوی درهای بسته دوید و تمام درها برایش

باز شد.

اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته بود

بدو

چون خدای تو و یوسف یکیست...