همه ی سرخی این گل تقدیم به دلتنگی کوله پشتی

تقدیم به حرفای ناگفته

تقدیم به سکوت