بی رمق افتاده ام..

نای ایستادن ندارم..

مدهوش شده ام از عطر خدا

همه جا سبز است،حتی سجاده ام،حتی چادر نماز

چشمانم تر شده هنگام التماس

خدایا!..التماست میکنم رحمانیتت را بر من بتابان

خدایا!..سرشارم کن از ذکر خدا،یاد خدا،عشق خدا

خدایا!..دوستت دارم