دیگر چیزی آرامم نمیکند

حتی دنیای مجازی 

یاد خدا در دلم هست ولی

ذکرش را نمی گویم

کم سعادت شده ام

خدایا نکند عاشق شده ام!!!!؟؟

خداوندا جز عشق خودت در دلم عشقی راه مده..